Tuesday, 13 May 2014

麥記coupon

麥記coupon終於又重出江湖了, 所以雖然唔餓, 但都買咗個McWrap咬下. 今晚.... 好恐怖, 唔知做乜嘢好, 籃球麻麻地想睇, 錄片又覺有點懶. 如果有人陪我睇戲就好, 可惜冇.

1 comments:

sanette said...

我都想同偶像睇戲 ><