Sunday, 25 May 2014

周日晚間活動

明天出去見工, 雖然冇乜期望, 但都不能夠頭痛, 所以今晚唔飲酒或咖啡, 煲了金德寶送的瞓覺茶葉, 味道比想像中更香, 聞住很舒服, 屋企很暗, 聽住魏如萱唱<愛的季節>, 聽她數一二三四, 寫一篇有關魏如萱的blog post, 寫完就 post 上來, 跟住準備瞓覺.

2 comments:

步驚暈 said...

好鐘意你間屋的燈光,好正!

Howtindog said...

暈姐好耐冇見喎, 點呀你?