Tuesday, 5 February 2008

The Virgin Spring而家我做 TA o個科最過癮o既係有幾個星期唔使睇書, 而係要睇電影, 到而家為止睇o左三齣. 今日就一個人坐o係 office, 睇o左冇幾耐之前瓜o左o個個名導演 Ingmar Bergman o既 The Virgin Spring (1960), 瑞典語, 仲係黑白片, 真係幾嚇人.

齣戲係開頭節奏慢 d, 但係其實都唔悶, 相反, 戲中幾個暴力場面拍得幾震撼, 唔差得過而家 d R 級片. 故事講個來自虔誠基督教家庭o既天真女仔被三兄弟姦殺o左, 後來o個三兄弟盲中中去到個女仔屋企投宿, 仲俾個阿媽發現佢地殺o左個女仔. 最後係個老豆殺晒三兄弟 (其中一個係細路仔), 為女報仇. 最後一幕係佢地發現愛女屍體, 一方面質問上帝, 點解既唔阻止 d 壞人殺佢個女, 亦唔阻止佢親手報仇; 但係另一方面, 佢又冇放棄信仰, 相反仲話要o係佢個女死o既地方用佢o個雙殺過人o既手起教堂.

我相信, 呢齣戲想探討o既係, 當一個最虔誠o既人有個最善良純真o既乖女被幾個最醜惡o既男人以最下流o既手法羞辱兼殺死, 佢會點做? o係咁o既情況之下, 信仰有乜意義? 個導演就話, 其實分別不大, 呢個虔諴o既人會做同其化人一樣o既o野, 佢需要親手復仇; 分別只在於佢之後仲可以用信仰o黎令自己好過 d, 以自己鍾意o既方式去贖罪.

0 comments: