Sunday, 15 April 2012

林以諾反對原文解經7 年希伯來文唔夠精通, 即是話要花更多時間喺語文上面, 解經時更加小心, 要保持謙虛, 而唔係放棄原文解經. 竟然有人公然反對原文解經, 除咗美國嗰D King James Only癲佬之外, 林以諾係第一個.
嗯, 即使係林以諾, 都冇理由癲得咁徹底. 可能係棟篤笑片段...

7 comments:

CD rom said...

林以諾自稱基督教, 但又經常反對基督教唯獨聖經既概念, 更什叫人掉左半聖經. 咁可唔可以稱為異端?

觀觀 said...

He is putting the church history and theology above the Bible. I don't think he is right.

Anonymous said...

"這世界有禍了,因為將人絆倒.絆倒人的事是免不了的,但那絆倒人的有禍了."太18:7
這一句是奉送給林先生的.

願神藉聖靈訓勉他,拯救他脫離兇惡.奉主耶穌基督名求,amen.

Anonymous said...

以上video clipping中,提到二人,前者我未知道.
林先生是在人身攻擊黃德光stubborn及"話人地傳道唔識原文-- 驕傲"公開地形容(做見證?誹謗?)他是危險人物.但他完全沒有指出黃先生嘗試根據原文對聖經的解釋,到底有沒有錯誤之處,有沒有誤導人之處.也沒有明明的告訴大家,那年那日那場合,黃先生嘲諷過那位傳道不懂原文.

因此,對於林先生的上述言論,我不知是出於神,還是出於......

黃先生的原文解經堂,多年前,我卻曾參加過大半年,那時,我真是覺得很與別不同的,因為有些中文聖經翻譯讓人不能明白的東西,參考過原文,以色列人的文化背景及一些猶太拉比的分享後,卻能令我們明白了.感覺好像是吃了頓飽的,這樣子.

後來,黃生為了train徒弟講道,自己就少出口了.而我因私事也沒時間再去參加.

那段日子,黃先生表現的,按我的記憶,是對原文帶來啟發的讚嘆和熱衷.他認為向猶太人傳福音讓他們與彌賽亞相認是十分重要的.他不掩飾責備坊間那些跟隨俗世心靈雞湯式或盡訴心中情式的或嘩眾取寵式的傳道人們.他對於信徒得不到餵養而心心不忿.對於他的那些評論,我是認同的.但我未聽過他嘲諷他們不懂原文.

過了這麼多年,他變成怎樣,我就不知道了.只從他的網頁,知道他年年辦以色列"聖地遊交流團",以及他現在的主題解經班要收學費(cover租場費講義費?).

總括而言,我也認為,如果神給人有語言天份,那他學會聖經原文,對解經一定有不少幫助,更有可能正解經文.這絕對是與人有益的.另外,如果一個人是真信徒,熟讀聖經,定時得到好牧者的餵養,與神交通不斷的,那他/她必能分辨其他人解的經是否"過份的離經叛道".

作為傳道的,更應勤快去教養神交托給他的羊,而不是一方面密密攀附權貴,另一方面卻像怨婦般在人前大張咀"投訴"別人.耶穌論法利賽人都是有理有據的嘛.

Francizzz said...

中文聖經都係由原文...........翻譯...........
咁唔洗睇聖經啦............無言

empathyera said...

只能夠說林以諾牧師忽略了翻譯的重要性

以下是英國愛丁堡大學博士周兆祥談聖誕翻譯的文章

http://www.lifeflowhk.org/book/export/html/999

http://www.simonchau.hk/Chinese_B5/inthepress/Chritran.htm

empathyera said...

誕->經