Saturday, 31 May 2014

平等分享

突然收到老豆電話, 叫我去佢屋企食飯, 一定是答應的. 今日佢整炆鴨, 辣塊媽媽, 真係好惹味, 成世人未食過咁好味的鴨, 超正.

跟住仲喺佢屋企搵到好多民脂民膏, 搶晒返屋企 sosad. 實情係佢平時見有嘢減價時, 就會一買買好多, 我剛好用到冇乜coffee mate同埋冇乜糖, 正好攞佢嗰尐嚟用.

1 comments:

Anonymous said...

看著也流口水呢.
可否請世伯分享這美味的食譜?
我沒有你的幸福,有人給你"心"和"腹"的愛(上一代二戰後的長輩,表達關心的方式往往是由飽暖著手),只可退而求其次,自己煮,自求多一點點福. :-)