Friday, 4 April 2014

Kenichiro Nishihara尋晚返到屋企, 由於心情太狂躁, 為咗令自己冷靜, 狂聽西原健一郎的歌, 佢尐碟通常都好多首歌都好聽, 真係可以放隻碟入機, 跟住出去行街由頭聽到尾都咁 enjoy, 好正. 仲有, 佢已出過好幾隻碟, 不過好似都唔係好紅, Youtube的歌點擊率不高, facebook page 仲少人 like 過我 sosad. 我要多些幫佢推介, 佢值得更多人聽到.

0 comments: