Sunday, 20 July 2008

新死海古卷流出 x 2

James Charlesworth o係網上發表o左兩塊之前未見過o既死海古卷碎片:

http://www.ijco.org/?categoryId=28682http://www.ijco.org/?categoryId=28681兩塊都係舊約聖經抄本, 一個係申命記 27.4-7, 另一個係尼希米記 3.14-15. 根據呢兩塊死海古卷o既收藏者, 兩塊都係來自昆蘭. 當然, o係進一步考究之前, 未可以確定來源. 不過假如真係來自昆蘭的話, 咁呢塊尼希米記抄本會係唯一來自昆蘭o既尼希米記抄本, 因為全本舊約聖經入面o既書本都有死海古卷抄本, 除o左尼希米記同以斯帖記以外.

唔知仲有幾多未見光o既死海古卷o係收藏家手中. 話唔定終有一日會出現以斯帖記抄本 tim.

0 comments: