Monday, 5 May 2008

Summer

嘩, 真係日月如梭, 咁快又到五月, 我最憎o既夏天又到, o係咸毛盾呢度, 熱都算啦, 超級潮濕就真係難以忍受, 有冷氣都頂唔順. 我就唔明點解久石讓可以用夏天o黎做主題而寫出咁好聽o既旋律.

0 comments: