Sunday, 6 April 2008

內衣賊話說兩日前, 妹仔拎 d 衫落樓下洗, 點知去收衫o既時候, 其中一部有我地 d 衫o既洗衣機係空o既. 我唔相信有人咁無聊會去專登偷人 d 衫, 有可能係唔覺意收錯衫, 以為係佢o既衫. 我地通知o左樓下管理員, 但係已經兩日, 超過四十八小時, 如果唔見o既係人, 可以算係失蹤人口, 冇可能仲未發覺收錯人地 d 衫. 一係就真係有鋪偷衫癮, 一係就雖然知道收錯但係懶得還返 d 衫俾人. 不論係前者後者, 呢條粉腸都可被列入"內衣賊"之流, 冇屈枉佢.

我唔見幾件睡衣底衫, 妹仔就損失較大, 睡衣之外仲有返工衫同埋一件外套...

...辣塊媽媽.

0 comments: