Monday, 3 September 2007

Documentary Hypothesis 關信仰乜事?

頭先o係人地 d blog 見到有人寫關於 documentary hypothesis o既o野 (呢度, 同呢度). 開始係講 documentary hypothesis, 去到最後得出個結論: "鐵證如山! 這就是真實聖經的編寫. 各位信徒們, 請問聖經的神聖究竟在何方?? 你們被愚弄了, 被基督教那些傳教仕騙了(其實很多的傳教仕都不知道). 不知者不罪, 希望各位知道真相之後. 好好再重思自己的對此宗教的信仰."

其實佢講o既 documentary hypothesis 唔知邊度抄出o黎, 但係望落好怪, 話 E 早過 J, 又話知道 E 係由一個名叫亞希雅o既人寫o既, 又話 torah 係由以斯拉集成o既, 又話波斯王想靠用 torah 去控制猶太人... 其實佢講呢 d 咁o野, 同 d 迷信基督徒話五經全部係由摩西寫成一樣咁反智, 係唔識o野o既表現. 不過我唔係要講佢有乜講錯, 而係想討論下 documentary hypothesis 關信仰乜事.

簡單講, documentary hypothesis 就係話, 摩西五經唔係由一人寫成. 而家我地手中o既五經背後其實係由好多唔同o既 sources 集結而成. 我唔係舊約人, 但係就我所認識o既 dh, 我覺得幾信得過, 對我o黎講好 make sense. 的確, 五經入面有唔同o既世界觀, 同埋時有上文唔接下文o既地方 (e.g., 創世記 6.19; 7.2). 以我所知, 有 d 思想傳統, 自居為信仰正宗o既基督徒視相信 documentary hypothesis o既人為敵基督, 叫o個 d 教導 dh o既專家為"新派", 好似共產黨叫 d 地主做黑五類一樣. 其實唔只 dh, 如果教主日學同人講以賽亞書分一二三書, 由唔同人寫成, 一定會俾牧師媽到上天花板.

我覺得信徒對呢 d source critical 學說o既恐懼難以理解, 不過我知道佢地點解咁樣. 有 d 人以為, 如果摩西五經唔係摩西寫o既, 又或者以賽亞書唔係以賽亞寫o既, 咁聖經就變成唔可信, 佢地o既信仰就要潰散... 我覺得咁o既想法係完全不可接受. 就理性上講, 根本就係反智, 唔肯面對現實, 扭曲証據; 就信仰上講, 根本就係睇低聖經, 以為聖經對信徒有意義係在於作者係邊一個人, 所以摩西五經唔可以唔係摩西寫成. 呢 d 人自以為係信仰先鋒, 其實就抱持住一個對聖經o既超級 low view. 其實聖經邊個人寫成有乜所謂? 根本同信仰無關. 對猶太人又好, 對基督教徒又好, 摩西五經係摩西寫o既又好, 係街頭無名氏乞兒寫成又好, 摩西五經都係佢地信仰o既基石.

其實上面提到o個個 blog 友, 佢o既 logic 同 d 反智信徒一樣咁無理, 以為聖經o既意義係基於邊個人寫成. 所以冇腦o既信徒唔會理佢, 繼續相信摩西五經係摩西寫o既; 而有腦o既信徒一樣唔會理佢, 因為佢會明白摩西五經係邊個寫o既根本冇關係. 同埋佢話好多傳教士都唔知道 documentary hypothesis, 我相信唔係事實. 佢可能以為自己知道 d 乜乜勁o野, 但係其實一般舊約聖經 101 都會教 dh, 讀過少少書o既人都應該知道 dh, 冇佢諗得咁神奇.

0 comments: