Sunday, 16 September 2007

郭靜: 我不想忘記你尋日聽到有個之前冇聽過o既台灣妹最近出o既一張專輯, 令人意外地好聽, 對考試前o既心情都有幫助. 本來連試聽o既興趣都冇, 因為台灣年年出咁多碟, 邊聽得晒? 不過早幾日佢上"康熙來了", 唱過幾句, 把聲好特別, 聽落好舒服.

隻碟有十首歌, 其中有一首同 d 阿姐 (張韶涵 + 范瑋琪) 合唱, 我最唔鍾意就係呢首. 其他隻隻都唔錯, 我就最鍾意"我不想忘記你", "想個不停", "離開", "有生之年". 其實最近好多人都出新碟, 有潘瑋珀, 楊丞琳, Soler, 但係我最鍾意郭靜呢隻. 所以o係度為佢宣傳下. Howtindog 推薦.

0 comments: