Monday, 13 September 2004

世上最堅


記得以前好細個o個時睇小說, "女黑俠木蘭花"系列其中一本有講到鑽石同埋玻璃係世上最堅硬o既o野. 到大個少少, 讀中學 lar, 開始睇 d 到處淋狗血o既愛情小說 (包括岑凱倫, yes, I'm ashamed of myself), 就話世上最堅硬o既係愛情先o岩...

但係今日, o係我自己o既日記裡面宣佈, 世上最堅硬o既, 既不是鑽石, 亦不是愛情, 而係............

.........大統華 (aka T&T) 賣o既叉燒!!!!! *$&%^@, 叫住佢話要半肥瘦 gar lar, 佢都仲係要切舊 100% 全瘦, 乾如柴皮o既"硬o野"俾我. 切叉燒o個位仁兄可能以為自己算係叉燒o既一部份: 100% 肥o既叉燒佬 + 100% 瘦o既叉燒 = 賣緊半肥瘦叉燒.

0 comments: